Forum Advokater

Forsikring

De grundlæggende regler om og for forsikringer findes i forsikringsaftaleloven. Heri findes regler om forsikringsaftalens indgåelse, herunder forsikringstagerens afgivelse af korrekte oplysninger, præmiebetaling og –opkrævning samt forsikringstagerens rettigheder og pligter i forbindelse med en skades indtræden. Endvidere behandler loven nogle grundlæggende forhold i skades-, livs-, ulykkes- og sygeforsikringer. En skadesforsikring er en forsikring, der dækker en såkaldt lovlig interesse, der kan omsættes i penge. Et eksempler herpå er hus-, bil- og indboforsikringer, mens forsikringer på personer ikke er skadesforsikringer, idet interessen – det vil sige personen – ikke kan omsættes i penge.

Forsikringer kan være lovpligtige eller frivillige. Bygningsbrand-, bilansvars-, hundeansvars-, og hesteansvarsforsikringer er lovpligtige, mens eksempelvis en ejerskifteforsikring er frivillig. Som det fremgår, er det oftest ansvarsforsikringer, der gøres lovpligtige, fordi en skadelidt i de tilfælde ikke skal være afhængig af, om skadevolder kan honorere et erstatningskrav. Et andet karakteristika ved de lovpligtige ansvarsforsikringer er, at det ikke er forsikringstager selv, der direkte vil lide tab, hvis der indtræder en dækningsberettiget skade. Skaden på forsikringstager eller dennes ting (eksempelvis på bilen, der påkører en person) bliver ikke dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring.

Hvis forsikringsselskabet har udbetalt erstatning på baggrund af en ansvarsforsikring og skadevolder har udvist grov uagtsomhed i forbindelse med skaden, kan forsikringen kræve, at skadevolder erstatter det beløb, som forsikringsselskabet har udbetalt.

Hvis en skadelidt har lidt et tab, der er omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring, har forsikringsselskabet pligt til at yde erstatningen på skadevolders vegne.

Når en forsikring skal dække en skade forudsætter det, at skadelidte kan påvise, at der er sket en skade og at de øvrige erstatningsbetingelser er opfyldt, herunder at skaden og forsikringsbegivenheden (eksempelvis branden i huset) har en faktisk sammenhæng.

Hvis forsikringsselskabet afslår at yde dækning, kan forsikringsselskabet anmodes om at genoverveje deres beslutning. Hvis afslaget fastholdes, har skadelidte mulighed for at indbringe spørgsmålet for Ankenævnet for Forsikring. Hvis Ankenævnet giver forsikringsselskabet medhold og skadelidte ønsker at prøve sagen videre, må sagen indbringes for domstolene.

Stikord: 
ansvar
lovpligtig forsikring
bil
hus
børn
hest
hund
retshjælp, forsikring
ejerskifte
personskade
beløbsmæssig opgørelse
forsikringsankenævnet
præmie
opsigelse, forsikring
Forsikringsaftaleloven
livsforsikring