Forum Advokater

Foreningsbeskatning

I skattemæssig henseende opdeles foreninger i 3 hovedkategorier. De kooperative foreninger, investeringsforeninger og andre foreninger mv.

 

De kooperative foreninger er kendetegnet ved at have et kooperativt formål, altså et andelsformål, hvor samvirket (foreningen) har til formål at fremme medlemmernes fælles private eller erhvervsmæssige interesser gennem netop deres deltagelse i foreningens virksomhed som enten aftagere eller leverandører eller på lignende måde. Under de kooperative foreninger falder reelle andelsforeninger, brugsforeninger og andre erhvervsmæssige kooperative foreninger. Der stilles visse krav til foreningernes formål og omsætning fra ikke-medlemmer mv.

De kooperative foreninger beskattes som udgangspunkt særlig gunstigt med en skatteprocent på 14,3.

Investeringsforeninger er foreninger, der har til formål at modtage midler fra en bred kreds af personer, for at placere midlerne i forskellige finansielle instrumenter, eksempelvis aktier. Investeringsforeninger opdeles i udloddende investeringsforeninger, akkumulerende investeringsforeninger og kontoførende investeringsforeninger. Forskellen på den udloddende og den akkumulerende investeringsforening er alene, at der foretages en opsparing af renter og udbytter mv. i den akkumulerende forening, og at disse udloddes i den udloddende forening. Begge foreningstyper udsteder certifikater. De kontoførende investeringsforeninger udsteder ikke certifikater, hvorfor medlemmerne ikke kan afstå deres andel af foreningen til andre end selve foreningen.

De nærmere regler for beskatning af de forskellige investeringsforeningstyper er meget forskellige men et typisk træk er, at den primære skattepligt ligger hos medlemmet frem for hos foreningen.

Ved opsamlingsbetegnelsen andre foreninger forstås en forening, der opfylder nogler særlige betingelser. Af de væsentligste kan dog nævnes, at foreningen skal være et selvstændigt skattesubjekt, dvs. den enkelte deltager må kun hæfte med sit eget indskud, foreningen skal styres af reelle foreningsorganer, og der skal være mulighed for at optage nye medlemmer efter objektive kriterier. Endvidere må foreningen ikke være skattepligtig efter de øvrige bestemmelser i lovgivningen om foreninger, selskaber mv., og endelig må foreningen ikke være skattepligtig efter fondsbeskatningsloven.

De foreninger, der falder under denne betegnelse, beskattes som udgangspunkt alene af deres erhvervsmæssige indkomst. Ligeledes kan foreningen kun opnå fradrag for udgifter, der kan henføres til de erhvervsmæssige indtægter.

Stikord: 
kooperative foreninger
investeringsforeninger
andre foreninger
andelsformål
kooperativt formål