Forum Advokater

Designret

En designret beskytter produktets fysiske fremtoning i form af eksempelvis farver, former og mønstre. Der kan – som noget forholdsvis nyt – også under visse betingelser opnås designret til enkeltdele af et sammensat produkt.  

Som ved patenter er det en betingelse, at designet er nyskabende og har individuel karakter. Endvidere må designet ikke udelukkende være bestemt af produktets tekniske funktion eller – med visse modifikationer - angå dele, der er nødvendige for sammenkobling med et andet produkt. Derudover er der ingen krav til det æstetiske i designet.

Designbeskyttelse kan opnås nationalt såvel som internationalt og som udgangspunkt gælder der indenfor EU området en 3-årig beskyttelse for uregistrerede designs fra det tidspunkt, hvor designet offentliggøres.

Det er endvidere muligt at registrere et design i Danmark hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Alternativt kan der søges om EF-registrering gennem Harmoniseringskontoret i Spanien (OHIM).

I modsætning til, hvad der gælder for varemærker, foretager registreringsmyndigheden ikke nogen prøvelse af, om et design, der anmeldes til registrering, opfylder nyhedskravet eller i øvrigt er forveksleligt med allerede bestående designs.

Designretten medfører en eneret til at udnytte designet erhvervsmæssigt og beskytter således mod kopiering.

Et design, der er registreret, kan højst opnå beskyttelse efter designreglerne i fem år ad gangen, men registreringen kan forlænges i indtil højst 25 år efter ansøgningsdagen. Der betales et fornyelsesgebyr for hver forlængelse.
 

Stikord: 
design
registrering, design
designret

Specialister