Forum Advokater

Corporate Governance

Corporate governance, eller god selskabsledelse, er et begreb, der for alvor er kommet på virksomhedernes dagsorden i de senere år. Corporate governance omhandler de mål, et selskab styres efter, og de principper og strukturer, der overordnet regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet samt ejere eller andre, der direkte berøres af selskabets virksomhed. Corporate governance er altså med til at mindske afstanden mellem ledelse, selskabsejere og øvrige interessenter.

Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler, at selskabets ledelse forholder sig til flere områder, herunder aktionærernes rolle i samspil med ledelsen, interessenternes rolle og betydning for selskabet, bestyrelsens sammensætning samt bestyrelsens opgaver og ansvar, og spørgsmålet om vederlag til bestyrelsen og direktionen. Endvidere bør ledelsen forholde sig til selskabets risikostyring, revision, åbenhed og gennemsigtighed.

Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse indebærer, at et selskabs ledelse tager aktivt stilling til de enkelte elementer og implementerer dem i selskabet. Anbefalingerne retter sig mod børsnoterede selskaber, men mange af anbefalingerne har relevans for mange andre selskaber og er udtryk for sund fornuft. Anbefalingerne er ikke direkte bindende, men fungerer som såkaldt ”soft law”, hvorefter det er op til det enkelte selskab selv at afgøre, i hvilket omfang det ønsker at efterleve anbefalingerne. Der er dermed ikke tale om regelbrud, når et selskab ikke efterlever komitéens anbefalinger, men selskabet skal kunne redegøre for, hvorfor det har valgt ikke at efterleve enkelte anbefalinger samt hvordan selskabet i stedet har valgt at håndtere området. Er der tale om et børsnoteret selskab, følger det af årsregnskabsloven, at en sådan redegørelse skal fremgå af selskabets årsrapport.

Fordelene ved corporate governance er blandt andet, at bestyrelsen og ledelsen i det hele taget, ved at følge retningslinjerne for god selskabsledelse, opnår større mulighed for at imødegå uheldige situationer. Det er før set, at fokus rettes mod bestyrelsens ansvar i tilfælde af en virksomheds kollaps. Sådanne situationer kunne undertiden have været undgået, hvis bestyrelsen i lyset af komitéens anbefalinger havde grebet hurtigere ind.

Konkret anbefales det, at selskabsledelsen for det første identificerer de forretningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen af selskabets strategi og mål. For det andet bør ledelsen på baggrund heraf udfærdige en plan for risikostyring af virksomheden samt løbende følge udviklingen for de væsentligste risikoområder. Endelig bør der i selskabet være åbenhed om risikostyring. Eksempelvis kan selskabet i årsrapporten oplyse om dets risikostyringsaktiviteter.

I bedste fald vil corporate governance medføre gevinster for selskaber i form af eksempelvis sparet tid og øget indtjening som følge af den effektive risikostyring, og mere generelt kan det være med til at give selskabets omdømme et løft.  

Stikord: 
corporate governance
god selskabsledelse

Specialister