Forum Advokater

Aftalernes indhold

Aftalens indhold og opbygning varierer alt efter, hvilken type aftale der er tale om, og hvem der skriver aftalen.

Normalt indledes en aftale med at beskrive, hvem parterne er. Selvom dette kan lyde enkelt, giver det alligevel ofte anledning til overraskelser, når aftalen skal prøves ved domstolene. I nogle kontraktforhold er der flere parter eller underleverandører med underleverandøraftaler. I sådanne tilfælde indgås der ofte såkaldte ”back-to-back” aftaler, hvor vilkår fra hovedaftalen tages med i de underliggende aftaler.

For langt de fleste aftaler er det afgørende at få beskrevet kontraktens genstand klart og utvetydigt. Andre vigtige vilkår kan være betalingsbetingelser, leveringssted og tid, overgang af risiko osv.

En bestemmelse, som kan vise sig at have overraskende og utilsigtede virkninger er tvisteløsningsbestemmelserne. Grundlæggende bør det fremgå, hvem der skal afgøre tvisten – skal det være domstolsbehandling eller voldgiftsbehandling, hvilket lands ret der skal benyttes til at løse tvisten, og hvor tvisten skal behandles. Det kan være en ubehagelig overraskelse i forbindelse med sager mod udenlandske virksomheder, hvis det viser sig, at sagen skal behandles i udlandet, og der skal bruges udenlandske advokater og rejses til retsmøder i udlandet.

Det er vigtigt at aftalen skrives så tydeligt, at også en udenforstående - f.eks. din nye medarbejder, en skønsmand eller en køber til din virksomhed - uden videre kan forstå, hvad meningen er.

Der er som udgangspunkt aftalefrihed i dansk ret. Men på et stadigt stigende antal områder griber lovgivningen ind i denne aftalefrihed. Som eksempler kan nævnes funktionærloven, handelsagentloven, konkurrenceloven, markedsføringsloven og udbudslovgivningen. Alle de nævnte lovområder er komplekse lovregler, og det kan få store konsekvenser for aftalens parter, hvis de overtrædes.

Stikord: 
kontrakt
overenskomst
agentaftale
distributionsaftale
forhandleraftale
konsulentaftale
udviklingsaftale
leverandøraftale
aftaler, virksomhedens
kontraktstyring
aftaler, back-to-back

Specialister