Forum Advokater

Afskrivninger

Selvom virksomheder, hvad enten de er etableret som kapital- eller personselskaber eller selvstændigt drevne virksomheder, har fradragsret for alle udgifter kan virksomheden dog ikke vælge at fradrage hele købesummen på driftsaktiver og ejendomme på en gang. Fradraget på sådanne aktiver gives over tid i form af ret til at afskrive på aktivernes købesum. Fordelen i at udstrække fradraget tidsmæssigt er, at fradraget kun har en værdi, hvis der er indtægter at trække det fra i.

Afskrivning forudsætter at det aktiv, der ønskes afskrevet på, ejes af skatteyderen og at det anvendes erhvervsmæssigt. Der kan altså ikke afskrives på et aktiv, der nok ejes af selskabet, men som ikke anvendes i den erhvervsmæssige drift.

Afskrivning er et udtryk for, at værdien af aktivet falder gennem brugen og tiden. Afskrivningsperioden er forskellig alt afhængig af hvilket aktiv, der er tale om.

Fast ejendom kan afskrives med op til 4 % årligt af anskaffelsessummen. Det er den enkelte skatteyder, der vurderer, hvor meget der skal afskrives årligt, og afskrivningens størrelse kan således reguleres ud fra virksomhedens indtægter hvert år. Hvis ejendommen afskrives maksimalt er den skattemæssig værdiløs efter 25 år. Taget i betragtning at ejendommen typisk holder væsentlig mere end 25 år, er perioden næppe ganske retvisende, men det er dog den periode, man fra politisk side har fastsat. I visse tilfælde kan skatteyderen dog få forhøjet afskrivningsprocenten, hvis det kan påvises, at den konkrete ejendom undergår en sådan forringelse, at den er værdiløs før udløbet af de 25 år.

Hvis skatteyderen ejer flere ejendomme, skal hver ejendom afskrives for sig.

På samme måde kan driftsmidler afskrives. Ved afskrivning af driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, samler man dog alle købesummer i en saldo, hvorefter der afskrives på herpå. Hvis et driftsmiddel sælges eller købes bliver saldoen formindsket eller forhøjet med den værdi, der fragår eller tilgår. På den måde er saldoen et udtryk for værdien af de driftsmidler, der eksisterer i virksomheden på et givet tidspunkt. 

Saldoen afskrives med op til 25 % årligt, og årets afskrivning foretages af den til enhver tid værende saldoværdi.

Ved salg af aktiver, der er afskrevet på, ses der på, hvor meget der er afskrevet på aktivet i forhold til den salgs-pris, der er opnået. Hvis afskrivningerne overstiger salgsprisen er det et udtryk for, at aktivet ikke har undergået den forudsete værdiforringelse. Betegnelsen for det forhold er genvundne afskrivninger og sælgeren skal som udgangspunkt beskattes heraf.

I praksis foretages beskatningen for driftsmidler således, at afskrivningssaldoen blot nedskrives med salgssummen. For fast ejendom, der afskrives hver for sig, beskattes sælgeren af de genvundne afskrivninger over sin almindelige skattemæssige indtægt.

Stikord: 
saldo
fast ejendom
driftsmidler
genvundne afskrivninger
afskrivningssats