Forum Advokater

AB92

I større entrepriser, hvor både bygherre og entreprenør er erhvervsdrivende, aftales det ofte, at de såkaldte Almindelige Betingelser for Entreprisearbejder af 1992 skal finde anvendelse. Disse benævnes normalt AB92. Der er ikke noget til hinder for, at AB92 aftales mellem en privat bygherre og en erhvervsdrivende entreprenør, men nogle af bestemmelserne i AB92 kan være belastende for en privat person, hvorfor det ikke pr. automatik er en fordel at aftale, at AB92 skal finde anvendelse.

Hvis parterne ikke har aftalt, at AB92 skal finde anvendelse, er der i princippet ikke noget særskilt lovgrundlag, der regulerer parternes aftaler og eventuelle uenigheder. I de tilfælde overlades det til de almindelige aftale- og køberetlige regler og principper, at løse parternes tvist.

Stikord: 
AB92

Specialister